ÜGYVÉDI DÍJSZABÁSUNK

A jogi képviseletre, okiratszerkesztésre vagy tanácsadásra megbízott ügyvéd díjazása az ügyfél és az ügyvéd szabad megállapodásának tárgya. Az ügyvédi megbízási díj összege függ – többek között – a feladat összetettségétől, az igényelt jogi szolgáltatás jellegétől, a szükséges idő- és erőforrás-ráfordítás mértékétől. Az ügyvédi megbízási díjra tett ajánlatunk megfogalmazásakor – különösen magánszemély ügyfeleink esetében – a fentieken túl igyekszünk figyelembe venni leendő ügyfelünk pénzügyi teljesítőképességét is, annak érdekében, hogy a jogi szolgáltatás igénybe vétele ne jelentsen túlzott terhet.

Minden esetben az megbízás elfogadását megelőzően tesszük meg javaslatunkat a díjazás módjára és a díj mértékére, és a díjban való megállapodást a megbízási szerződés megkötésekor írásban is rögzítjük.

Ügyfeleinknek leggyakrabban az ügyvédi óradíj alapú elszámolást javasoljuk: ez esetben irodánk díjazása minden esetben pontosan az ügyfelünk ügyére fordított ügyvédi órákhoz igazodik. Ügyfelünk minden esetben csak a már elvégzett és jóváhagyott ügyvédi tevékenység ellenértékét fizeti meg, utólag. Álláspontunk szerint leginkább ez a díjazási mód biztosítja mindkét fél számára az elvégzett munka és a kifizetett ellenérték közötti mindenkori egyenértékűséget.

Bizonyos ügyleteknél – ilyen lehet különösen, de nem kizárólagosan az okiratszerkesztésre adott megbízás – megfelelőnek tartjuk az ügyérték alapú díjazást. Ez esetben az ügyvédi megbízási díj összege ahhoz az értékhez igazodik, amilyen értékkel az ügy tárgya bír
(pl. ingatlan-adásvételi szerződés esetén az ingatlan felek által megjelölt forgalmi értéke).
Ilyen megállapodás esetén az ügyvédi munkadíj összegét jellemzően az ügy tárgya értékének meghatározott százalékában kifejezve rögzítjük.

Jellemzően peres eljárásokban vagy peren kívüli egyezség létrehozatalára szóló megbízás esetén – egyedi elbírálás alapján – nem hárítjuk el a sikerdíjban való megállapodást. Ez esetben ügyfelünk kizárólag akkor fizet ügyvédi munkadíjat, ha a remélt eredményt elértük – pl. a pert megnyertük vagy az egyezséget megkötöttük – és ennek eredményeként az ügyfelünk által kért összeg megfizetésre került. A sikerdíj összege ugyancsak az eljárás tárgya értékéhez igazodik.

Gazdálkodó szervezet ügyfeleink számára lehetőséget biztosítunk az ügyvédi átalánydíjban való megállapodásra is; ebben az esetben a munkadíj megállapodott havi összege abban az esetben sem emelkedik, ha az adott hónapban elvégzett ügyvédi tevékenység a tervezettet meghaladja.

Magánszemély ügyfeleink részére az ügyük bemutatására szánt első, egy órás konzultáció ingyenes.